Lease et køretøj


< Tilbage til "Leasing af erhvervskøretøjer"

Hovedpunkter

En leasing kontrakt indgås af 3 parter – sælgeren af køretøjet, leasinggiver (leasingfirmaet) og leasingtager (virksomhed der lejer køretøj fra leasinggiver). En leasingkontrakt er en forpligtelse for en leasinggiver, om at købe et af leasingtager valgt køretøj og overdrage dette køretøj til leasingtager til midlertidig brug mod betaling derfor. Ved leasingaftalens ophør er leasingtager berettiget til at købe lastbilen eller maskinen for restværdien (som ofte er nul eller tæt derpå). Hovedprincippet ved en leasingaftale er, at leasinggiveren forbliver ejer af det udlejede objekt indtil, at det er købt af leasingtager.

De vigtigste elementer i en leasingproces er kontraktværdien af maskinen, også kendt som kapitalomkostningen (dette er købsprisen, betalt for køretøjet af et leasingselskab, som bruges til at fastsætte størrelsen på de efterfølgende leasingydelser) og de samlede kontraktomkostninger (består af alle betalinger fra kunden til leasingselskabet: forudbetaling, leasingydelser, slutbetaling, restværdi). En leasingkontrakt indgås altid for en forudbestemt kontraktperiode. Leasingkontrakten starter når køretøjet eller maskinen overdrages til kunden og fortsætter indtil alle betalinger er lavet eller restværdien er betalt.

Hvorfor er leasing profitabel for alle involverede parter? I forhold til køberne drager de fordel af at spare på deres arbejdskapital, de undgår at binde en større sum penge. I stedet kan de gøre ubegrænset brug af køretøjet, så snart den aftalte forudbetaling er betalt.

Et leasing firma udlejer med det samme det indkøbte køretøj til kunden for et beløb svarende til prisen på køretøjet, plus en fastsat rente kaldet et leasing gebyr. For eksempel, en kunde har fundet en sælger af erhvervskøretøjer og har aftalt at købe en lastbil med trailer til en total pris på €100.000. Leasingfirmaet køber denne lastbil til det nævnte beløb og udlejer med det samme lastbilen til kunden under følgende betingelser: forudbetaling på 40% og faste månedlige betalinger på €2.200 over 36 måneder med nul i restværdi. Kunden får med det samme et nyt køretøj til stillet til rådighed, men i stedet for at betale €100.000 på én gang betaler de kun €40.000 som forudbetaling og forpligter sig til at betale €2.200 hver måned over en periode på 36 måneder. Det vil sige, at leasingfirmaet betaler €100.000 for køretøjet, men over tre år modtager de €119.200 (forudbetaling 40.000 + 2200*36 måneder). Kunden har kun betalt 40% af køretøjets værdi til at starte med og bliver ejer af køretøjet efter at have betalt alle 36 betalinger over 3 år.

Således, er leasing gebyret leasinggivers rente for at finansiere leasingtageren.

Alle leasingbetalinger indeholder afskrivning (dvs. kontraktens værdi er inddelt i bestemte summer afhængig af antal betalingsperioder) og et leasing gebyr. Leasingbetalinger foretages i overensstemmelse med den aftalte betalingsplan. Beløbene kan være ens eller have opadgående/nedadgående/sæsonpræget karakter alt afhængig af leasingkontraktens betingelser. Imidlertid, er kontraktens objekt ikke underlagt at skulle revalueres under kontraktens løb.

I forhold til udnyttelse af leasingobjekterne findes der følgende typer af leasingaftaler:

 1. Finansiel leasing. Denne type er omdiskuteret i det ovenstående eksempel. Under denne form for leasing bliver køretøjets pris jævnt betalt hen over en foruddefineret periode. Det svarer til en rate-ordning, men inkluderer betaling af renter – et leasinggebyr.
 2. Leaseback. Dette betyder, at leasingobjektet allerede er ejet af kunden, som derfor først sælger køretøjet til et leasingfirma og derefter lejer det samme køretøj til gengæld for en leasingydelse, og ved kontraktens udløb køber kunden igen køretøjet tilbage til restværdi. Ved at benytte denne ordning får kunden med det samme frigjort arbejdskapital, men kan samtidig gøre brug af leasingobjektet.
 3. Operationel leasing. Denne type involverer delvis kompensation til leasinggiver (som normalt ikke udgør mere end 75%) af aktivets værdi i løbet af den gældende kontraktperiode. Ved slutningen af denne periode skal de leasede aktiver leveres tilbage.

Leasing eller banklån?

Leasing er faktisk meget identisk med bankfinansiering. Den overordnede forskel ligger i hvordan renteomkostninger bliver betalt. Renteomkostninger på et banklån bliver betalt ud af virksomhedens profit, mens renteomkostninger på leasede aktiver bliver bogført som produktionsomkostninger (hvilket er meget fordelagtigt for kunden, eftersom skattegrundlaget på denne måde bliver reduceret).

Vigtige fordele, der taler for leasing:

 • Det er ikke nødvendigt at købe maskineriet for at kunne benytte det og profitere af dets brug.
 • Leasingtager drager fordel af et lavere skattegrundlag: leasingydelserne er udelukkende bogført som produktionsomkostninger. Afskrivninger er defineret i betingelserne for en leasingaftale.
 • Afskrivning af leasingobjektet er beregnet på baggrund af dets kostpris, som er beskrevet i oversigten over leasingydelserne; beregningen af afskrivninger begynder så snart leasingtager modtager og begynder at bruge køretøjet. Det leasede køretøj giver altså kunden mulighed for at afskrive og dermed reducere sit skattegrundlag. Køretøjet betaler derfor på en måde sig selv af.
 • Muligheden for ”gratis” afskrivning giver adgang til hurtig udskiftning af virksomhedens flåde.
 • Den fulde leasingudgift og ikke kun køretøjets pris, bliver bogført som produktionsomkostninger (med undtagelse af restværdien, som bliver betalt ud af virksomhedens profit, denne er dog ofte lig med nul).
 • Ved leasingkontraktens ophør giver den fremskyndede afskrivning mulighed for at have et fuldt afskrevet køretøj på balancen.
 • Faktisk giver ratebetalingerne mulighed for at investere den frigjorte arbejdskapital i virksomhedens videre udvikling.
 • Planen for leasingbetalingerne er arrangeret på en fleksibel måde med mulighed for forhandling. Dette giver leasingtageren mulighed for at skræddersy de fremtidige betalinger i forhold til de faktiske indtægter. Leasingydelserne er leasingtagers omkostninger, som tages i betragtning, når skattegrundlaget skal beregnes for den pågældende periode. Når leasingydelserne bliver planlagt kan leasingtager justere leasingbetalingerne for at optimere virksomhedens finanser.
 • Perioden for en leasingkontrakt kan overstige den gængse periode for en bankkredit.
 • Leasingobjektet kan ikke blive beslaglagt i tilfælde af finansielle problemer, da det faktisk er leasinggivers ejendom.
 • Der er ingen krav om yderligere sikkerhed, hvilket er obligatorisk under bankfinansiering.
 • Ansøgningsproceduren om leasing er simplificeret i forhold til bankfinansiering.
 • Muligheden for gradvis betaling af moms inden for periodiske leasingydelser og muligheden for moms-forskydning i stedet for kreditering.

Etaperne i en leasingaftale

Leasingtager Leasinggiver
Første etape

Valg af et leasingobjekt

Valg af en leasinggiver

Indledende vurdering af et leasingobjekt, opstilling af kontraktens betingelser.

Ansøgning om leasing og fremlæggelse af alle krævede dokumenter.

Acceptere ansøgningen og tjekke de fremlagte dokumenter.

Anden etape

Forberede og underskrive en salgskontrakt og en leasingkontrakt. Hvis det er nødvendigt laves også en forsikringskontrakt.

Tredje etape

Overførsel af forudbetalingen ifølge leasingaftalen.

Betaling af leasingobjektets totale værdi ifølge salgskontrakten

Modtagelse af objektet og overførsel til leasingtager

Fjerde etape

Betaling af leasingydelserne og restværdien inden for de ifølge leasingkontrakten fastsætte tidsgrænser.

Overse overholdelse af betalinger i forhold til leasingkontrakten og arrangere leasingtagers overtagelse af ejerskabet af objektet efter alle betalinger er foretaget.


Leasing: kendsgerninger og historie

Teorien bag leasing strækker sig tilbage til Aristotles tid. Et af hans værker kaldes: ”Rigdom ligger i brugsretten, ikke i ejendomsretten”.

De første leasingaftaler blev fundet i form af lertavler i byen Ur i Sumerian. Tavlerne beskrev pligten om at overføre brugsretten til landbrugsværktøjer, vanddamme, osv. for en bestemt periode og en aftalt pris. Disse fund daterer helt tilbage til 2000 år f.Kr.

Leasingaftaler magen til dem vi bruger i dag, blev indført i forbindelse med landbrugsmaskineri og heste i det middelalderlige England.

Selve udtrykket ”leasing” daterer tilbage til det 19. Århundrede. I 1877 offentliggjorde det amerikanske telefonselskab ”Bell” deres beslutning om, at den eneste mulighed for at bruge et af deres apparater, var ved at leje det.

Senere i slutningen af 1930’erne solgte Henry Ford biler med udskudt betaling. Således, udgjorde hver betaling en del af kapitalværdien, såvel som en del af køretøjets pris. I mellemtiden, i 1940'erne gjorde en bilforhandler fra Chicago, Zoli Frank ikke brug af at udleje biler, men i stedet tilbød han langsigtet leasing af alle køretøjer på lager.

Efter Anden Verdenskrig begyndte næsten alle industrialiserede lande at implementere fremskyndet afskrivning af leasingobjekter for at kreere yderlige incitamenter til at fremme væksten efter krigen. I 1952 blev det første leasingfirma ”United States Leasing Corp.” registreret i USA. I Frankrig blev det første leasingfirma startet i 1957.


Leasing terminologi

Årlige effektive rente – ratioen mellem det samlede betalte beløb for en leasingkontrakt og det leasede objekts kapitalomkostning.

Afskrivning – akkumuleret slid på anlægsaktivet, udtrykt i monetære termer. Fremskyndet afskrivning – overførslen af prisen på anlægsaktivet til omkostninger, over en kortere periode end den reelle operationsdygtige periode.

Et leasingobjekts kontrakt værdi eller kapitalomkostning – prisen på det leasede objekt. Aftalt mellem leasinggiver og leasingtager for at beregne leasingydelserne.

Finansiel leasing – en leasing type, hvor de betalte leasingydelser kompenserer for mere end 75% af det leasede objekts kapitalomkostning, uanset om det leasede objekt er købt fri eller returneret efter endt leasingperiode.

Forudbetaling – den første betaling overført af leasingtager på det tidspunkt, hvor en leasingkontrakt bliver underskrevet.

Gearet lease – en leasing type, hvilken forudsætter kun visse funktioner i forhold til vedligeholdelsen af ejendommen.

Leaseback – en type leasingaftale, hvor leasingtager sælger sin ejendom til leasinggiver, som så udlejer objektet til leasingtager igen. Disse aftaler indgås for hurtigt at få frigjort arbejdskapital eller for at ændre opbygningen af aktiver.

Leasing betalingsplan – de periodiske leasingydelsers betalingsbetingelser. Fastsætter datoer og beløb for de fremtidige leasingydelser.

Leasing gebyr – betalingen for leasinggivers arbejde og services, beløbet er bestemt af kontrakten.

Leasing – en form for investeringsaktivitet som indebærer, at et stykke ejendom er erhvervet og overført til en tredjepart for en forudbestemt pris og periode, betingelserne derfor aftales i en leasingaftale.

Leasinggiver - en virksomhed, som overfører et specielt anskaffet objekt til leasingtager for leasing i henhold til den relevante leasingaftale.

Leasingkontrakt pris – den sammenlagte omkostning af alle leasingydelserne, såvel som restværdien af et leasingobjekt.

Leasingkontrakt – en aftale mellem leasinggiver og leasingtager, der fastslår rettigheder og forpligtelser under processen, hvor leasinggiver anskaffer sig det af leasingtager valgte objekt og udlejer dette til leasingtager mod betaling.

Leasingmægler – et mæglerfirma, som specialiserer sig i markedet for leasing services. En mægler har etableret kontakter med leasingselskaber og forhandlere af køretøjer, for derved at kunne tilbyde en optimeret og fremskyndet proces mellem parterne i en leasingaftale.

Leasingobjekt – enhver løsøre eller fast ejendom, som kan overføres til leasing i henhold til lovgivningen.

Leasingomkostning – det totale beløb for hele leasingperioden, som overstiger kapitalomkostningen på det leasede objekt.

Leasingperiode – den beregnede periode fra det tidspunkt hvor leasinggiver overfører et leasingobjekt til en leasingtager. Proceduren, vilkår og betingelser for at foretage betaling af leasingydelserne er defineret i leasingkontrakten.

Leasingtager – en virksomhed eller enkeltperson, som modtager et leasingobjekt til midlertidig brug i henhold til en leasingkontrakt.

Operationel leasing – en type leasing, hvor leasingydelserne kompenserer leasinggiver for op til 75% af leasingobjektets kontraktværdi; ved endt leasingperiode returnerer leasingtager det leasede objekt til leasinggiver.

Restværdi – forskellen mellem kontraktværdien på et leaset objekt og afskrivningerne (beregnet over leasingaftalens gyldighedsperiode).

Restværdi – prisen for det leasede objekt efter fuldendt betaling af alle aftalte leasingydelser. Det kan være hvilket som helst beløb, endda nul.

Revolverende leasing – en type leasing der indebærer, at en leasingaftale forlænges med en ny periode ved udløb. Samtidig bliver leasingobjekterne udskiftet med nye.

Sælger – en enkelt- eller juridisk person, som sælger det valgte leasingobjekt til leasinggiver.

Subleasing – en leasing type, som under leasinggivers samtykke giver leasingtager ret til at overføre et leasingobjekt til andre leasingtagere for yderligere brug.

Wet leasing – en type leasing, hvor leasinggiver sørger for råmaterialer og træning af specialister til at operere maskineriet, samtidig med at sørge for teknisk vedligeholdelse deraf.


Leasing: FAQ

Hvad er fremskyndet slid og tæring?

Dette er afskrivninger på et leaset objekt, som er et resultat af dets brug og som fremgår af leasingtagers regnskab. Det er ”fremskyndet” fordi selve beløbet er defineret på baggrund af en leasing kontrakt, som er indgået mellem en leasinggiver og leasingtager. Dette gør det muligt at afskrive objektet op til 100% ved slutningen af leasingperioden.

Hvad er de vigtigste betingelser i en leasingkontrakt?

De er:

 • leasingobjektet: dets designation, kvantitet og andre karakteristikker, der gør det muligt at specificere den ejendom, der skal overdrages under en leasingkontrakt.
 • en reference til den part, der vælger leasingobjektet og dets sælger;
 • kontraktværdien på det leasede objekt;
 • definerede leasingydelser eller betingelser for beregning af disse; mulige betalingsmåder og deadlines ifølge leasingkontraktens betingelser;
 • en pris på leasing kontrakten eller betingelser for definering af denne;
 • bestemmelse af leasingperiode

I korte træk: hvorfor er leasing bedre end bank finansiering?

 • det er ikke nødvendigt med yderligere sikkerhed, det leasede objekt er leasinggivers ejendom;
 • skatten er reduceret eftersom leasingydelser er bogført som produktionsomkostninger;
 • Moms kan udlignes i henhold til leasingens betalingsplan;
 • et leaset objekt kan ikke beslaglægges af skattemyndighederne og overføres til tredjeparter for at dække leasingtagers gæld;
 • et leaset objekt kan ikke revalueres under leasingperioden.

Er det muligt at lease brugt maskineri?

Ja, det er det. Alle leasingselskaber har dog deres egne specifikke restriktioner ift. omkostninger og betingelser.

Hvad er den korteste løbetid på en leasingkontrakt?

Generelt, er den korteste løbetid på en leasingkontrakt 1 år.

Hvad er den effektive leasing rente?

For at gøre erhvervsaftaler tydelige og transparente bruger leasingselskaber udtrykket: effektiv leasing rente. Dette tal indikerer, hvor meget det leasede objekt vil stige i pris over et år, med andre ord hvor meget du vil overbetale. Den effektive leasing rente afspejler alle leasingtagers overbetalinger. Sagt på en anden måde, hvis et leasingfirma tilføjer ekstra udgifter til erhvervstilbuddet, vil den effektive rente stige tilsvarende. Dette tal afhænger af forskellige parametre, såsom størrelsen på forudbetalingen, leasingperioden, leasinggebyrets størrelse, måden hvorpå omkostningerne defineret i betalingsplanen er betalt osv.

Henvend dig til vores specialister med dit leasing-relaterede spørgsmål!

Har du spørgsmål? Stil dit spørgsmål og du vil hurtigt modtage et detaljeret og professionelt svar fra vores professionelle markedseksperter. Denne service er gratis.

Stil dit spørgsmål

< Tilbage til "Leasing af erhvervskøretøjer"

Kommentarer

Ved at klikke på et link på denne hjemmeside accepterer du og giver os tilladelse til at behandle dine personlige data, herunder brugen af cookies og lignende teknologier. Det er implementeret for at forbedre og personliggøre din oplevelse på denne hjemmeside, vores andre hjemmesider og på hjemmesider for tredjeparts reklamebureauer, der samarbejder med os. Vores partnere kan også gemme cookies på din enhed eller bruge lignende teknologier til at indsamle og behandle de personlige oplysninger. Få mere at vide om, hvordan vi behandler dine private oplysninger.